Add meg a keresendő szót, kifejezést!

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Varróház Kft (továbbiakban: szolgáltató) és a szolgáltató által a varrohaz.hu, varrotanfolyam.hu, taskafesztival.hu, farmerboltaska.hu weboldalakon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, illetve egyéb szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (továbbiakban: felhasználó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, illetve egyéb szolgáltatásra, amely a weboldalon keresztül történik. A weboldalban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A weboldal működésével, az oldalon kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a varrohaz.hu/aszf címről.

   

 • Szolgáltatói adatok

   

  • Szolgáltató adatai

    

   Cégnév:
   Varróház Kft
   Székhely:
   1106 Budapest, Zöldpálya u. 44/b.
   Levelezési cím:
   1106 Budapest, Zöldpálya u. 44/b.
   Cégjegyzékszám:
   01-09-927867
   Bejegyző Bíróság:
   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   Adószám:
   14960550-1-42
   Statisztikai számjele:
   14960550-8559-113-01
   Képviseletre jogosult:
   Majoros Zsuzsa
   Telefon:
   +36 70 633 9931
   E-mail:
   ugyfelszolgalat@varrohaz.hu

    

  • Tárhelyszolgáltató adatai

    

   Cégnév:
   Viacom Informatikai Kft
   Székhely:
   2030 Gyál, Deák Ferenc u. 17.
   E-mail:
   info@viacomkft.hu
 •  

 • Általános rendelkezések

   

  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  • A jelen ÁSZF 2019. szeptember 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a szolgáltató azok hatályba lépésekor a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

  • A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. Törlési szándékát kérjük, e-mailben jelezze az ugyfelszolgalat@varrohaz.hu címen. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

  • A weboldal Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy az felhasználó és a szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az felhasználó és a szolgáltató aláveti magát a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. (alávetéses illetékesség)

  • Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

  • A megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 •  

 • Értelmező rendelkezések

   

  • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

  • Szolgáltatás: a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás.

  • Szolgáltató: a weboldal szolgáltatója. Adatait lásd az 1. pontban.

  • Felhasználó: a weboldal látogatója/megrendelője/vásárlója.

 •  

 • Regisztráció ingyenes varrás oktató videók megtekintéséhez

   

  • A felhasználó a Weboldalon történő ingyenes regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

  • Ingyenes regisztráció menete:

   A varrohaz.hu weboldalon az „Ingyenes varrás oktató videók” gombra kattintva, illetve az ingyen.varrotanfolyam.hu weboldalon lehet regisztrálni.

   A név és e-mail cím adatokat kell megadnia a megfelelő mezőkben.

   A mezők kitöltése, a hozzájárulás jóváhagyása, valamint a „Nem vagyok robot" Google ReCaptcha biztonsági szolgáltatás jóváhagyása kötelező az érvényes regisztrációhoz.

   A mezők kitöltése után kattintson a „Megnézem a videókat” gombra.

   Amennyiben korábban még nem regisztrált a weboldalon fog kapni egy e-mail-t, amely a regisztráció befejezéséhez szükséges információkat tatalmazza. Kövesse az utasításokat!

   A sikeres regisztrációt követően e-mail-ben küldjük az ingyenes videók megtekintéséhez szükséges linkeket.

  • Kérjük a Felhasználókat, hogy adataikat a valóságnak megfelelően és pontosan adják meg!

 •  

 • Megvásárolható termékek köre

   

  • A weboldal online varrás oktató termékeket kínál hobbviarrónők számára. A weboldalon a szolgáltató feltünteti a termékek nevét, tulajdonságait, árát, felhasználhatóságát, egyéb információkat.

  • A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

  • A szolgáltató legnagyobb igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy a weboldalon a termékről megjelenített információ téves, vagy hibát tartalmaz. Ilyen esetben, amint az tudomására jutott, a szolgáltató köteles a hibát, vagy téves információt kijavítani, és erről tájékoztatni a felhasználót.

  • Amennyiben a weboldalban található bármely termék használatával kapcsolatban kérdése merülne fel, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon az 1. pontban található kapcsolattartónkhoz a megadott elérhetőségeken, vagy a weboldal kommunikációs csatornáinak egyikén.

 •  

 • Rendelés menete

   

  • Lépjen a megvásárolni kívánt oktató termék weboldalára.

   A weboldalon megjelenő információk alapján, az oldal alján válassza ki a megvásárolni kívánt terméket.

   Adja meg a megrendeléshez és a számla kiállításához szükséges adatokat.

   Kattintson a „MEGRENDELÉS” gombra.

  •  

  • Megrendelés visszaigazolása e-mail-ben

   A megrendelést követően hamarosan megkapja a visszaigazoló e-mailt a megrendelés rögzítéséről, valamint tájékoztatjuk a díjfizetéshez szükséges további információról.

   Kérjük őrizze meg a visszaigazoló e-mailt, mert ez tartalmazza a megrendelés azonosító számát is, amely a megrendelés könnyebb beazonosítása céljából kerül rögzítésére.

  •  

  • KÖSZÖNJÜK MEGRENDELÉSÉT

 •  

 • A megrendelések feldolgozásával és a teljesítéssel kapcsolatos egyéb információk

    

  • Felhasználó köteles a megjelölt fizetési határidőn belül banki átutalás útján teljesíteni a megrendelés díjának megfizetését. A megrendelések, és banki jóváírások feldolgozása munkanapokon, 8-16h-ig történik.

  • A megrendelés ellenértékének pénzügyi teljesítését követően kiállítjuk az elszámolásra alkalmas elektronikus számlát, és elküldjük e-mail-ben a megrendelt online oktató termék eléréséhez (továbbiakban: hozzáférés) szükséges adatokat.

 •  

 • Jótállás, szavatosság

    

  • Hibás teljesítés

   A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

   Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

  •  

  • Kellékszavatosság

   Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

   Felhasználó a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

   Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

   Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Felhasználó a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  •  

  • Termékszavatosság

   Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

   Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

    

   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  •  

  • Jótállás

   Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

   Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül. Ide kattintva érhetőek el azok a termékek, ahol kötelező jótállást biztosítani:.

   Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

   A 10.000 Ft vételár feletti tartós fogyasztási cikkek jótállásának időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

   Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

   A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

   szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

   Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

   3 napos csere: Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  •  

  • Szolgáltató, az online oktató termék megvásárlásának időpontjától számítva - 1 évre vetítve maximum 72 óra szolgáltatás kimaradással kalkulálva - 1 év folyamatos hozzáférési lehetőséget biztosít weboldalán az online oktató termék tartalmához. Az 1 év letelte után a gyakorlatban a szolgáltató igyekszik lehetőleg korlátlan ideig, folytatólagosan biztosítani a hozzáférés lehetőségét a tartalmakhoz. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlástól számított 1 évet követően a hozzáférési lehetőséget részben, vagy teljes egészében megszüntesse a tartalmakhoz.

  • Szolgáltató vállalja, hogy az online oktató termékek működésének biztosításához szükséges technikai hátteret (úgy, mint pl. a weboldalak megjelenítéséhez szükséges tartalmi elemek, szolgáltatások, tárhely biztosítása) a vállalt 1 év időtartam alatt mindvégig biztosítja.

 •  

 • Elállási Tájékoztató

    

  • Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

  • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

  • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

  • Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  • A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

  • Fentiek értelmében az elállási jog az online oktató termékek, vagyis a weboldalon megnézhető videók, illetve egyéb írásos, képi tartalmak esetén csak addig illeti meg a felhasználót, míg a szolgáltató a tartalmakhoz való hozzáférést ki nem küldte a felhasználónak. Ezt követően a felhasználó az elállási jogot már nem gyakorolhatja, vagyis a felhasználó a hozzáférés kiküldésekor nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdésekor elveszíti a 20. § szerinti jogát.

  • Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

  • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

  • Elállási jog gyakorlásának a menete:

   Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a szolgáltató elérhetőségein jelezni. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe. Tájékoztatjuk a fogyasztókat, hogy elállási nyilatkozatminta a weboldalon rendelkezésre áll. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 •  

 • A szavatossági igény esetén történő eljárás

    

  • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

  • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

  • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

  • A szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

  • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

  • Ha a szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

  • A szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

  • A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc napon belül elvégezze.

  • A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az érvényesek.

 •  

 • Vegyes rendelkezések

    

  • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  • Amennyiben szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  • szolgáltató és az felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az felhasználó és a szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

  • A szolgáltató kizárja a felelősségét az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a szolgáltató vagy a felhasználó által használt kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, a szolgáltató által használt bármely szoftver vagy program meghibásodásából vagy rendellenes működéséből, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károk tekintetében.

 •  

 • Panaszkezelés

    

  • Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

  • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

  • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  • Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint

  • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

   A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

  • A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

   Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

   Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

   Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

   Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

   Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

   Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

   Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

   Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;

   Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;

   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

   Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

   Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;

   Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

   Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;

   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

   Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

   Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

   Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

   Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

  • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  • szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 •  

 • Adatvédelem

    

  • weboldalunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: varrohaz.hu/adatvedelem

 •  

 • Szerzői jogok

    

  • Azzal, hogy az felhasználó belép a weboldal valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a weboldalnak és a honlapnak.

  • Az weboldalon található tartalom a Varróház Kft szellemi tulajdona.

  • Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

  • Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.s

  • A weboldalak teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

  • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

  • Az itt közölt képeket a szolgáltató készítette, készíttette, illetve vásárolta. Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

  • A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a szolgáltató gondolatait és véleményét.

  • A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

 •  

 • Vonatkozó jogszabályok

    

  • Magyarország Alaptörvénye

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

  • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 

Általános szerződési feltételek letöltése

 

Budapest, 2019. szeptember 12.

 

Varróház Kft

Friss adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információkért kattints ide!
Rendben